Wat is?

WAT IS EC (GELEIDBAARHEID)?
EC is de maat voor de geleidbaarheid van een oplossing.
De geleidbaarheid neemt toe als er meer ionen (geladen deeltjes) in de oplossing zitten. Deze ionen kunnen van meststoffen zijn (K+, NO32-, Ca2+, Mg2+ etc.) of overtollige elementen zoals Na+, Cl, HCHO3 (keukenzout, bicarbonaat).
Dus de EC vertelt u de totale concentratie van de opgeloste ionen. EC wordt gemeten in mS/cm. EC waarden worden ook in µS/cm aangegeven een voorbeeld is; 1 mS/cm = 1000 µS/cm.

De afkorting van EC = Electrical Conductivity.

WAT IS pH?
De pH is een chemische benaming voor de zuurgraad van een oplossing. Zonder op de precieze betekenis in te gaan wordt volstaan met vast te stellen dat de pH-waarde een maat is voor de hoeveelheid zuurdeeltjes die in een oplossing voorkomen.
De zuurdeeltjes noemen we H+. De pH kan variëren tussen 1 en 14. pH-7 = neutraal, pH-7< = zuur en pH-7> = basis.

De pH-waarde neemt af naarmate er meer zuur in de oplossing zit. Eén pH eenheid betekent een 10-voudig concentratieverschil van het zuur. In een oplossing met pH 5 zit dus 10 keer zoveel zuur (= H+) als in een oplossing met pH 6.

De afkorting van pH = product van de H-ionen

WAT IS GRONDVOCHTIGHEID (ZUIGSPANNING)?
Grondvochtigheid kunnen we bepalen d.m.v. zuigspanning. Deze zuigspanning wordt gemeten met een tensiometer; dit is een holle buis met een poreus porselein aan de onderkant.
De buis is aan de bovenkant afgesloten d.m.v. een rubber stop. Deze buis wordt gevuld met demiwater en in de grond geplaatst. Het water kan nu via het porselein de buis in en uit. Wanneer de bodem droger wordt en er water uit de buis gezogen wordt, ontstaat er in de buis een onderdruk. Wanneer deze onderdruk gelijk is aan de zuigspanning van de bodem, zal er geen water meer uit de buis gezogen worden.
Als de bodem vochtig wordt door regen of een watergift zal de tensiometer door de onderdruk in de buis water terug zuigen tot de onderdruk zover gedaald is dat deze weer gelijk is aan de zuigkracht van de bodem. Wanneer de bodem zoveel water bevat dat hij verzadigd is, kan het water vrij in en uit de buis stromen. Er is dan geen zuigspanning van de bodem en de druk in de buis zal dus gelijk zijn aan de omgevingsdruk.

De tensiometer wordt dus als een kunstmatige wortel van een plant gezien waarin de onderdruk altijd in evenwicht is met de zuigspanning van de bodem.
We kunnen dit als maatstaf gebruiken voor de zuigspanning die een plant moet uitoefenen om water uit de grond op te nemen. De grondvochtigheid wordt gemeten in hPa.

WAT ZIJN HOOFD- EN SPORENELEMENTEN?
Hoofd- en sporen elementen zijn de voedingsstoffen voor een gewas. Hoofdelementen zijn in hogere concentraties aanwezig en worden gemeten in mmol/l.
Sporen elementen zijn in lagere concentraties aanwezig en worden gemeten in µmol/l.

WAT IS RV?
De relatieve luchtvochtigheid is het vocht percentage dat in de lucht aanwezig is t.o.v. het maximum vochtpercentage dat de lucht kan bevatten (dauwpunt). De RV wordt aangegeven in %.

De afkorting van RV = Relatieve luchtvochtigheid

WAT IS LUX EN PAR?
Lux is de hoeveelheid “zichtbaar” licht die op een bepaald oppervlakte valt. Lux geeft een totaal beeld van al het aanwezige licht, welke met het menselijk oog kan worden waargenomen.

PAR is de hoeveelheid “groei” licht die op een bepaald oppervlakte valt. Het groeilicht wordt door het gewas gebruikt voor fotosynthese.